Přemýšlíte, jak naložit s odpadními vodami na chatě či chalupě? Jestliže se v blízkosti nenachází splašková kanalizace, na výběr máte ze dvou možností – klasické žumpy a septiku. Pojďme se podívat na srovnání jímka vs. septik a zjistit, které řešení pro vás bude ideální.  

Jak na likvidaci odpadních vod? Máte čtyři varianty

Doby, kdy jste myli nádobí v lavoru a ten následně vylili na svém pozemku, už jsou dávno pryč. Dle zákona je třeba odpadní vody u trvale obydleného i rekreačního objektu vyřešit jedním ze čtyř způsobů – připojením ke kanalizaci, domovní čistírnou odpadních vod, jímkou nebo septikem.

jímka vs. septik na chatu

Vybudovat kanalizační přípojku lze ale pouze v případě, že se v obci nachází splašková kanalizace. Ta totiž není podmínkou, zvlášť pokud plánujete stavět rodinný domek v menší vesnici nebo na samotě u lesa. V takovém případě budete muset k likvidaci odpadních vod použít buď domovní čistírnu odpadních vod (ČOV), septik, nebo jímku. 

Poslední dvě jmenované možnosti lze doporučit zejména k rekreačním zařízením, jako je chata či chalupa. Pojďme se proto podívat na srovnání jímka vs. septik podívat trochu blíže.

Co je jímka

S odpadní jímkou neboli žumpou se nejčastěji setkáte u starších nemovitostí a rekreačních zařízení. Jedná se o vodotěsnou nádrž z plastu či betonu, do které jsou přiváděny veškeré odpadní vody z domácnosti. Jelikož nemá odtok, její obsah je třeba jednou za čas nechat vyvážet fekálním vozem na čistírnu odpadních vod. 

jímka na vyvážení

Vývoz jímky

Pokud jste v dětství pobývali na venkově, pak si jistě dokážete vybavit nepříjemný zápach linoucí se z jímky při odčerpávání splašek. Zápach ale není jedinou nevýhodou jímky na vyvážení. Tou další je cena – ta se pohybuje v rozmezí od 800–3 500 korun za jeden vývoz žumpy.

Jak často k vám fekální vůz bude muset přijet? To záleží zejména na velikosti jímky a na spotřebě vody v domácnosti. V grafu vidíte, za jak dlouho se naplní jímka o objemu 4 kubíky (4 000 litrů) za předpokladu, že jedna osoba denně vyprodukuje přibližně 120 litrů odpadních vod.

vývoz jímky graf

Z uvedeného grafu lze vyčíst, že v případě dvou osob bude třeba jímku o objemu 4 kubíků nechat vyvézt po 20 dnech. Jestliže se počet osob zvýší na 4, fekální vůz budete muset volat už po 10 dnech. Jen za vývoz jímky tak za pouhý měsíc zaplatíte 2 400–9 000 Kč. 

Pozor na to, že některé firmy si k ceně za vývoz žumpy účtují navíc paušální poplatek, cenu za výjezd a samozřejmě ujeté kilometry.

Nový zákon o žumpách

S vývozem jímky souvisí i nový zákon o žumpách, který vešel v platnost v lednu 2021. Ten majitelům jímek stanovuje povinnost prokázat, že si odpadní vody z jímky nechali vyvézt odbornou společností a navíc, že objem šedých vod odpovídal běžné spotřebě domácnosti. 

Nebude-li vlastník jímky schopen doložit doklady o vyvezení žumpy, může mu úřad udělit pokutu až do výše 100 tisíc korun. 

Velikost jímky

Ptáte se, jak velkou jímku si pořídit? Objem jímky se odvíjí zejména od počtu osob, které obývají danou domácnosti. K rodinným domům se standardně umísťují jímky o objemu 8 až 15 m³, u rekreačního objektu si většinou vystačíte s menší nádrží o objemu 3 až 8 m³. Jak často budete takovou jímku vyvážet, vám napoví již zmíněný graf.

Cena jímky

Cena odpadní jímky závisí na velikosti nádrže (od 1 m³ až do 25 m³) a na použitém materiálu. K nejlevnějším patří plastové žumpy, zatímco za betonovou nádrž si logicky připlatíte. Cenové rozpětí je tak poměrně široké a pohybuje se od 8–70 tisíc korun. Do celkové ceny nezapomeňte započítat také náklady za pravidelný vývoz žumpy. 

Jímka na vyvážení nedává smysl, pokud náklady na její vývoz přesáhnou investiční náklady na alternativní řešení v horizontu 10 let.

cena jímky na vyvážení

Je potřeba stavební povolení na jímku?

Povolení ke stavbě jímky nepotřebujete, jelikož se nejedná o vodní dílo (narozdíl od septiku a domovní ČOV). Jediné, co se od vás očekává, je ohlášení stavby dle stavebního zákona č. 183/2006 Sb. v platném znění.

Kam se hodí jímka na vyvážení?

Klasická jímka na vyvážení se hodí k objektu, který nelze připojit ke kanalizaci a zároveň je u něj problém získat povolení k vypouštění přečištěných odpadních vod (například ze septiku nebo domovní ČOV) na pozemku. 

Z ekonomické hlediska pak bezodtoká jímka dává smysl pouze u zřídka obývaných nemovitostí, kde nevzniká příliš častá potřeba vývozu odpadních vod. Před pořízením odpadní jímky si proto dobře spočítejte nejen pořizovací náklady, ale také náklady spojené s jejím vývozem. Pokud přesáhnou investiční náklady na alternativní řešení (v tomto případě tříkomorový septik) v horizontu 10 let, pak se vám jímka nevyplatí. 

Co je septik

Septik je zpravidla tříkomorová nádrž, ve které se odpadní vody postupně zbavují kalu. Sám o sobě se příliš neliší od již zmíněné jímky, jakmile za něj ale umístíte filtr, odpadní vody se zbaví až 97 % nečistot a lze je vypouštět přímo na pozemku nebo s nimi zalévat zahradu. Septik je proto mnohem výhodnější – zbavíte se díky němu starostí a zbytečných nákladů za vyvážení a ještě k tomu ušetříte na účtech za vodu.

tříkomorový septik

Jak funguje tříkomorový septik

Odpadní vody postupně protékají jednotlivými komorami septiku, kde dochází k jejich čištění. V první části komory zůstávají pevné části odpadu, které se na dně postupně rozkládají. Přečištěná voda přeteče do druhé komory septiku, ve které probíhá postupný proces vyhnívání. Do třetí komory vtéká již přečištěná voda, nicméně proces z předchozích dvou komor se opakuje, aby se dosáhlo co nejvyšší účinnosti čištění.

Výhodou je, že septik funguje výhradně na principu průtočnosti, takže bez spotřeby elektrické energie. Navíc si hravě poradí i s delším obdobím nečinnosti (například vaší zahraniční dovolenou), jelikož se v něm nenachází bakterie (na rozdíl od domovní ČOV), které jsou závislé na pravidelném přísunu odpadních vod. 

tříkomorový septik s filtrem

Vývoz septiku

Už jsme zmínili, že tříkomorový septik s filtrem umožňuje přečištěné odpadní vody vsakovat na pozemku. V nádrži se ale usazuje kal, který je třeba jednou za čas nechat opět odčerpat fekálním vozem. Zpravidla k tomu ale nedochází častěji než 1–2× do roka, samozřejmě v závislosti na objemu septiku. 

Cena za vývoz septiku se opět pohybuje kolem 800–3 500 korun. Přibližné náklady na vývoz septiku vám nastíní následující tabulka:

Velikost septiku

Objem septiku je třeba vybírat s ohledem na počet osob, které danou domácnost obývají. Jak velký septik tedy zvolit pro 4 osoby? Podobně jako v případě jímky, také septik se standardně prodává ve variantě o objemu 4 m³. Pokud za něj dosadíte filtr a přečištěné odpadní vody necháte vsakovat na pozemku, vývoz septiku budete řešit pravděpodobně jen jednou ročně.

Filtr k septik

Jestliže chcete odpadní vody přečistit na takovou úroveň, aby je bylo možné vypouštět na pozemku, do povrchových vod nebo do dešťové kanalizace, bez filtru se neobejdete. V opačném případě by se septik nijak významně nelišil od bezodtoké jímky, odpadní vody by se v něm pouze hromadily a bylo by je třeba neustále odčerpávat.

Jaký filtr ale zvolit? Nejčastěji se setkáte s pískovým a biologickým filtrem, pojďme se na oba podívat podrobněji.

 • Pískový filtr – jedná se o typ zemního filtru, který se vyplatí v případě, že chcete likvidovat přečištěné odpadní vody do vod povrchových nebo do jednotné kanalizace.
 • Biologický filtr – využijete ho v situaci, kdy odpadní vody chcete likvidovat vsakem či využít pro zálivku. Biologický filtr si můžete představit jako další nádrž (většinou samonosnou).

Cena septiku

Kolik stojí tříkomorový septik? Cena za samotné čistící zařízení se pohybuje od 15–20 tisíc korun bez DPH. Záleží ale na objemu, pevnosti skeletu a značce. K finální ceně je třeba započítat nejen cenu za filtr, ale také náklady na projekt a povolení septiku, hydrogeologický posudek a stavební práce. V tabulce vidíte přehled septiků, které jsou k sehnání na českém trhu:

Je potřeba stavební povolení?

Septik je dle zákona považován za vodní dílo, proto se v případě jeho stavby neobejdete bez stavebního povolení. K němu ze všeho nejdříve potřebujete kladný hydrogeologický posudek a projekt septiku od autorizovaného inženýra vodohospodářských staveb. 

Pro následné získání povolení septiku platí stejná pravidla jako v případě povolení domovní čistírny odpadních vod. Je tedy jen na vás, zda septik povolíte na ohlášení, nebo formou vodoprávního řízení.

stavební povolení na septik

Kam se hodí tříkomorový septik s filtrem?

Tříkomorový septik je ideální volbou jak na chatu či chalupu, kde nepobýváte celoročně, tak k trvale obydlenému rodinnému domu. Nespotřebovává elektrickou energii, nevyžaduje stálý přísun odpadních vod a vývoz kalu nemusíte řešit častěji než 2× ročně. 

Jímka vs. septik

Stále nemáte jasno v tom, zda je pro vás lepší jímka, nebo septik? Pojďme si výhody a nevýhody obou variant ještě jednou shrnout. 

Výhody a nevýhody jímky

 • relativně nízké pořizovací náklady (v případě obyčejné plastové nádrže)
 • ke stavbě stačí ohlášení na stavebním úřadě
 • bez nutnosti rozboru odpadních vod
 • vysoké náklady na vývoz žumpy
 • zápach při čerpání odpadních vod
 • nutnost dokládat vyvážení jímky
 • nehodí se k trvale obydlenému objektu 

Výhody a nevýhody septiku

 • nízké provozní náklady
 • nízká četnost vývozu septiku (zpravidla 1–2x ročně)
 • bez spotřeby elektrické energie
 • není třeba zajišťovat stálý přísun odpadních vod
 • vysoká účinnost čištění odpadních vod (ve spojení s filtrem)
 • lze ho umístit i k trvale obydlenému objektu
 • přečištěnou vodu lze využít k zálivce zahrady 
 • vyšší pořizovací náklady 
 • nutnost stavebního povolení
 • v případě vsakování přečištěné vody nutnost hydrogeologického posudku 

Jímka vs. septik: Shrnutí

Jak tedy dopadlo srovnání jímka vs. septik? Bezodtoká jímka i tříkomorový septik slouží k nakládání s odpadními vodami v lokalitách, kde není k dispozici splašková kanalizace. Jímku se vyplatí umístit ke zřídka obývanému objektu, kde byste jen těžko vyřizovali stavební povolení a povolení k vypouštění odpadních vod. Naopak tříkomorový septik s filtrem využijete jak u rekreačních, tak u trvale obydlených nemovitostí. Odpadní vody účinně přečistí, takže je poté můžete vypustit buď do dešťové kanalizace, do nedalekého vodního toku, nebo přímo na svém pozemku. O vývoz kalu se přitom stačí postarat jednou až dvakrát do roka dle objemu septiku.

Jestliže se rozhodnete pro tříkomorový septik, neváhejte se na nás obrátit s žádostí o vypracování projektu. Rádi vám poradíme i s výběrem septiku a jeho umístěním na pozemku. Napište nám nebo zavolejte, obratem se vám ozveme zpět.


Komentáře

Your email address will not be published.